TRANG CHỦ    TIN HOẠT ĐỘNG    Kinh tế - Xã hội
    
  Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
  Thống kê người dùng
  Đang online:
8
  Số lượt truy cập:
5717207
Báo cáo Kinh tế - Xã hội
Báo cáo tổng kết năm
Hỏi đáp trực tuyến
Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tạp chí Tuyên giáo
Tạp chí Xây dựng Đảng
Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Công báo Chính phủ
Ban Nội chính Trung ương
Văn bản Trung ương
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp và nông thôn giai đoạn 2016-2020; Huyện ủy, UBND huyện Tuy Phước ban hành Kế hoạch cụ thể để thực hiện; Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa phương, đơn vị từ huyện đến cơ sở triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện kịp thời, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, đơn vị mình và điều kiện thực tế ở từng địa phương, đơn vị. Trong đó, xem việc phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân là nhiệm vụ chiến lược, là cơ sở để đảm bảo ổn định tình hình chính trị - xã hội, tạo sự phát triển hài hòa, bền vững. Xây dựng ngành nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa góp phần nâng cao đời sống của nhân dân, bảo vệ môi trường sinh thái bền vững, gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đến cuối năm 2017 huyện Tuy Phước đạt được một số chỉ tiêu cụ thể như: Về trồng trọt: tổng sản lượng lương thực đạt 104.612,3 tấn; Về chăn nuôi: Tổng đàn:đàn bò hiện có 16.017 con, tỷ lệ bò lai trên 80% tổng đàn;đàn trâu 1.630 con; lợn 35.212 con;đàn gia cầm 1.454.400 con;sản lượng thịt hơi xuất chuồng 12.638,8 tấn. Về thủy sản: Tổng sản lượng thủy sản 6.420 tấn, trong đó: Sản lượng khai thác thủy sản 4.528,3 tấn; sản lượng nuôi trồng thủy sản 1.891,5 tấn. Về lâm nghiệp: Tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 11,5%. Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nướchợp vệ sinh đạt 96%. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 6/11 xã đạt 54,5%. Về thủy lợi phục vụ sản xuất: Tỷ lệ diện tích gieo trồng cây hàng năm được tưới trên 92%, trong đó: tưới bằng các công trình thủy lợi kiên cố đạt 88%.Chương trình Quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản: trên địa bàn huyện có tổng số 334 cơ sở thuộc ngành nông nghiệp quản lý. Kết quả kiểm tra xếp loại đạt yêu cầu về điều kiện đảm bảo ATTP (loại A và B) có 265 cơ sở chiếm 79,3%; loại C 69 cơ sở chiếm 20,7%. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo đó, Sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp trên địa bàn huyện từng bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, chú trọng nâng cao giá trị gia tăng; chăn nuôi gia trại, nuôi trồng thủy sản an toàn sinh học, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp đạt 1.965,4 tỷ đồng vào cuối năm 2017,tăng 6,3% so năm 2015. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.658,6 tỷ đồng, tăng 5,4%; lâm nghiệp đạt 38,2 tỷ đồng, tăng 11%; thủy sản đạt 238,67 tỷ đồng, tăng 12,3% so năm 2015. Đến năm 2017, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 18.460,4 ha. Ổn định diện tích chuyển đổi 3 vụ lúa sang 2 vụ lúa, liên kết sản xuất giống hơn 1.000 ha; ứng dụng các giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất diện rộng, gắn với thị trường tiêu thụ góp phần tăng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác. Năng suất bình quân năm 2017 là 69,2 tạ/ha tăng 0,5 tạ/ha so năm 2015. Năm 2017, tổng sản lượng lương thực đạt 104.612,3 tấn; nâng giá trị sản phẩm thu hoạch trên 01 ha đất trồng trọt đạt 107,1 triệu đồng/ha/năm. Triển khai xây dựng thành công 02 cánh đồng lớn sản xuất và bao tiêu sản phẩm tại Phước Hưng và Phước Sơn, với quy mô 200 ha/HTX/năm. Xây dựngmô hình cánh đồng mẫu lớn 2.400 ha/ 26 cánh đồng/ 2 vụ (13 xã, thị trấn).Về chăn nuôi: từ năm 2016 đến nay có bước chuyển mạnh mẽ từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang hướng phát triển chăn nuôi gia trại gắn với thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh; đẩy mạnh chương trình lai cải tạo đàn bò, nạc hóa đàn heo, đẩy mạnh phát triển đàn bò thịt chất lượng cao, đàn bò hiện có 16.017 con, tỷ lệ bò lai trên 80%; đàn trâu 1.630 con; đàn gia cầm 1.454.400 con; Về lâm nghiệp: Đã tổ chức phê duyệt quy hoạch phát triển và bảo vệ rừng đến năm 2020, tiếp tục duy trì ổn định diện tích rừng trồng kinh tế lên trên 1.220 ha, trồng rừng ngập mặn và trồng cây nhân dân được tăng cường, tỷ lệ che phủ rừng 11,5% vượt kế hoạch đề ra; công tác phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản được chú trọng và quan tâm.Về thủy sản: toàn huyện có 762 chiếc tàu cá, sản lượng khai thác năm 2017 là 4.528,3 tấn.Diện tích nuôi thủy sản 1.085,7 ha, trong đó nuôi thủy sản nước lợ 971,1 ha; sản lượng thủy sản nuôi trồng 1.891,5 tấn đối tượng nuôi chính là tôm thẻ chân trắng, tôm sú, cá... Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản năm 2017 đạt 6.420 tấn.Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, phong trào toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới phát triển sâu rộng, kinh tế nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá, kết cấu hạ tầng nông thôn được tăng cường đầu tư đồng bộ, đời sống nhân dân không ngừng cải thiện, nâng cao; bộ mặt nông thôn đổi mới khởi sắc. Kết quả thực hiện đến cuối năm 2017,toàn huyện có 6/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, theo kế hoạch 4 xã gồm Phước Hòa, Phước Hiệp, Phước Quang, Phước Thuận sẽ về đích nông thôn mới trong năm 2018, 01 xã Phước Thắng sẽ về đích nông thôn mới trong năm 2019 và huyện Tuy Phước sẽ đạt tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2020.Tính đến cuối năm 2017 trên địa bàn huyện có 16 HTX NN hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Trong thời gian qua, các HTX đã góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp và kinh tế hộ thành viên thông qua việc tổ chức thực hiện các dịch vụ thiết yếu phục vụ sản xuất như: hướng dẫn lịch thời vụ, cơ cấu giống, tổ chức quản lý, điều hành tưới tiêu, cung ứng giống cây trồng, phân bón, điều hành làm đất, dịch vụ máy cuốn rơm,... Đến nay có 10 HTX liên doanh liên kết với doanh nghiệp nông nghiệp tổ chức thành viên sản xuất với tiêu thụ sản phẩm có hiệu quả, với tổng diện tích 1.003,7 ha, cung ứng hơn 3.728 tấn lúa cho các Công ty. Về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến, bảo quản và thị trường tiêu thụ. Đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến, bảo quản và thị trường tiêu thụ. Ổn định diện tích 2 vụ lúa/năm; tăng cường đầu tư thâm canh và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng năng suất lúa bình quân lên 69,2 tạ/ha tăng 0,5 tạ/ha so năm 2015. Đã quy hoạch và phát triển vùng sản xuất rau an toàn 41 ha. Đang triển khai có hiệu quả Dự án  Rau an toàn 6,7 ha ở Phước Hiệp...

 

          Để đạt được các chỉ tiêu đã đề ra về phát triển nông nghiệp và nông thôn  đến năm 2020, Tuy Phước cần tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn theo Kế hoạch của Huyện ủy về thực hiện Chương trình hành động của Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp – nông thôn./.

                   


Tấn Hùng  (Cập nhật ngày 06-07-2018)    Các tin liên quan:
  Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020 (03-07-2018)
  Hội đồng điều hành liên xã Quản lý nguồn lợi thủy sản Khu vực Bắc đầm Thị Nại tổng kết nhiệm kỳ 2014-2017 (05-06-2018)
  Tuy Phước: Biểu dương Người cao tuổi sản xuất kinh doanh giỏi. (05-06-2018)
  Tôm nuôi được mùa mất giá (04-06-2018)
  Ra mắt mô hình điểm Khu dân cư bảo vệ môi trường tại xã Phước Hiệp (31-05-2018)
  Thông báo
  Văn bản mới
Kết luận của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ, lãnh đạo, quản lý, cán bộ công chức các cấp năm 2018

kết quả công tác 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

Quy chế đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh

Quyết định kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của Huyện ủy Tuy Phước

Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý

Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Quy định khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Thường vụ Huyện ủy

Quy định việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng

Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương

Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tuy Phước lần thứ XXI

Kết luận Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 13 (khóa XXI) Kết quả công tác 6 tháng đấu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Hướng dẫn Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII \\\"về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập\\\"

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Quyết định về việc quy định tạm thời ủy quyền về quản lý, tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức công đoàn

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII về chính sách cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII \"về công tác dân số trong tình hình mới\"

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII \"Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới\"

Quy định về Sổ nhật ký đoàn kiểm tra

Quy định về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

kết quả thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 24/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập

Báo cáo kết quả công tác quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng

Hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới

Kế hoạch tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác kết nạp đảng viên

Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII \"Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả\"

Quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn

Quy định về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên

Kết luận của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đảng viên làm kinh tế tư nhân

Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở đơn vị chiến đấu trong Quân dội nhân dân Việt Nam

Quy đinh chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ cơ sở quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là đảng bộ quân sự huyện)

Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở cơ quan trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở đơn vị nghiên cứu khoa học - công nghệ trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở,ở đơn vị quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật tài chính trong Quân đội nhân dân

Thông báo ý kiến của đồng chí Trần Quốc Vượng Ủy viên Bộ Chính trị,Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Trung ương tại Hội nghị toàn quốc công tác tài chính đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh của Đảng

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2018

Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Nghị quyết hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XXI) về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cũng cố quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018.

Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Báo cáo kết quả công tác năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Quyết định ban hành bổ sung một số mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của chi bộ

Quy định về luân chuyển cán bộ

Quyết định ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, \" tự diễn biến, \"tự chuyển hóa\" trong nội bộ.

Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X \"Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ\" trong tình hình mới\"

Hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng

Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX nhiệm kỳ 2015-2020

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp trinh sát, điều tra thuộc công an nhân dân

Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan Công an nhân dân

Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về \" Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới\"

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về \" Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước\"

Báo cáo tình hình, kết quả bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh Bình Định

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

Quy định giám sát trong Đảng

Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Quy định số 59-QĐ/TW ngày 22/12/2016 của Bộ Chính trị Khóa XII về tổ chức Đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Hướng dẫn về việc tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017-2018

Quyết định ban hành danh mục thành phần tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ Lịch sử Đảng của Tỉnh ủy Bình Định

Quy định của Ban Bí thư về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng

Công văn của Ban Tổ chức Trung ương về việc bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy tại đơn vị sự ngiệp

Nghị quyết của Bộ chính trị về phát triển du lịch trở thành nền kinh tế mũi nhọn

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Công văn của Văn phòng Trung ương Đảng về việc bổ sung Hướng dẫn số 21-HD/VPTW, ngày 04/3/2013 của Văn phòng Trung ương Đảng

Hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017-2022)

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017

Quy định về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động \"Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị\"

Nghị quyết về việc thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về cải cách hành chính, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn năm 2016-2020

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp - nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020

Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

Quy định thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII)

Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

Nghị định về chính sách tinh giản biên chế

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên trong Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 05/01/2012 của Ban Bí thư

Nghị định quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn

Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng

Ban hành “Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát”

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy

Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử và các Trang thông tin điện tử của các CQNN trên địa bàn tỉnh Bình Định

Báo điện tử Đảng CSVN
UBND huyện Tuy Phước
Văn bản chỉ đạo điều hành
 
Bản quyền thuộc về
Huyện ủy Tuy Phước - Tỉnh Bình Định
Địa chỉ: 36 Xuân Diệu - Thị trấn Tuy Phước